Stift Wilhering – Konventexerzitien

Palmsonntag, 24. März – Mittwoch, 27. März 2024

Konventexerzitien

Exerzitienleiter
Klaus Sonnleitner, Stift St. Florian

Exerzitienleiter im Stift Wilhering seit 1978